Introduction to Python | ACA

Introduction to Python

This introductory course is perfect for those who want to master Python development and are making their very first steps. The students will be provided will allow you to lay a firm foundation for basic programming concepts and simultaneously advance knowledge in Python.

python.svg

Duration

3 months

Level

Introduction

Course Format

Offline or Online

Commitment

6 hours/week

Price

59.000 - 65.000 AMD \ month

Experienced Lecturers

Learn from industry experts!

Get practical knowledge from those who successfully work in the industry.

Well-structured curriculum

Our curriculum specialists work on providing a program with a clear path and necessary theoretical information.

/static/images/general/main-companies.png
Avatar

Hrach Ishxanyan

Python Engineering Tutor at ACA

Avatar

Hovhannes Harutyunyan

Senior Software Engineer at PicsArt

Avatar

Narek Shukhyan

Applications Engineer at National Instruments

Avatar

Suren Abrahamyan

Layout/Design Methodology Engineer at Qualcomm

Avatar

Smbat Harutyunyan

Customer analytics specialist at Digitain

Տիգրան Քերոբյան

Տիգրան Քերոբյան

Java խորացված դասընթացի շրջանավարտ

ACA-ը տալիս է մրցունակ գիտելիքներ, ինչն էլ հետագայում կարիերայում հաջողություններ գրանցելու հնարավորություններ է ստեղծում: Ես ուրախ եմ, որ կարողացա դասընթացի ավարտին պես իմ տեղը գտնել աշխատաշուկայում:

Սուրեն Պողոսյան

Սուրեն Պողոսյան

iOS ծրագրավորման դասընթացից հետո Սուրենը անցել է աշխատանքի Realizelt LLC-ում, իսկ հիմա աշխատում է SoloLearn-ում:

ACA-ը տալիս է տեսական և գործնական այնպիսի գիտելիքներ, որոնց ճիշտ կիրառումը հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակում դառնալ ոլորտի լավ մասնագետ և աշխատել առաջատար կազմակերպություններում:

Հրանտ Խոնդկարյան

Հրանտ Խոնդկարյան

iOS դասընթացից հետո Հրանտն անցել է աշխատանքի PicsArt-ում, իսկ հիմա աշխատում է IntelinAir Armenia-ում:

ACA-ի դասախոսները լավ մասնագետներ են: Կարևոր է նաև դասընթացներին մասնակցող մարդկանց ընտրությունը. թեստի ու հարցազրույցների միջոցով ընտրվում են լավագույնները ու դասերի որակը դրանից միայն շահում է:

Արամ Սարգսյան

Արամ Սարգսյան

AI/ML Scientist Podcastle

ACA-ը նման է զսպանակի յուրաքանչյուրի կարիերայում. սկզբից այն սեղմվում է, երբ ստանում ես գիտելիքներ և հմտություններ, այնուհետև այն կտրուկ ձևով մղում է քեզ առաջ, երբ ձեռք ես բերում աշխատանք:

Syllabus

Introduction

In the beginning of the course you will be introduced to python: where it is used, why and how it has become one of the most commonly used programming languages. You will also learn how to write a simple code, work with variables and become familiar with Github.

Data Types, Operators, Control flow:

During the course you will learn what data types are and more about primitive and non-primitive data types (lists, sets, tuples, dictionaries), as well as operators, where they are used and why they are essential. You will also learn about the control flow of Python which is the order in which individual statements, instructions or function calls of an imperative program are executed or evaluated.

Functions

In any programming language it is essential to learn how to use functions (a block of organized and reusable code used to perform an action). You will be introduced to Python’s built-in functions as well as learn how to create your own.

Iteration, Recursion

As iteration and recursion are very common in programming you will learn these concepts and how to implement them in Python.

Scripting

A typical core scripting problem is as simple as processing dates and finding differences in similar files. In this section you will explore similar problems.

List Manipulation, files: Input and Output

Learn how to define lists, when and how to use them.

Duration:

3 months

Level:

Introduction

Course Format:

Offline or Online

Commitment:

6 hours/week

Price:

59.000 - 65.000 AMD / month

Register

+374

Study Program

The quality of our courses is based on the structural organization of the lesson process: theoretical and practical lessons, homework, out-of-class communication with the lecturer.

Lectures

During the lectures, students get theoretical knowledge, get acquainted with new technologies and working methodologies and discuss the materials.

Seminars

During the seminars, the students implement the knowledge they received in the theoretical classes. The tutors provide individualized support to each student discussing the problems they encountered.

Consultation

We are ready to provide comprehensive information about the courses, present their features and possible perspectives, and help you make a final decision. Throughout the admission and study process, the students will be in touch with the course coordinator.

Get Custom Advice

Please fill out this short form, and our Support team will contact you to help you find out which course fits you best.

+374

Frequently Asked Questions

I am not specialized in the IT industry, but I want to switch to a tech profession. Can I attend the courses?

Of course, you can! The courses in the "Introduction" section are intended for beginners. You can register for the courses, or get individual advice on choosing a profession.

How can I join the courses?

The stages of participation are as follows:
- Register for the relevant course through the website, after which you will receive an email with information about the next stages;
- Participate in exam and interview stages;
- Get involved in the course.

How long will it take to receive information about the examination results?

You will receive an e-mail about your results within a week following the test. In case of not receiving any, please check the "Spam" section as well.

What if I could not pass the course exam?

You can register through the website for a consultation, and our specialist will help you choose a course.

How much do the courses cost?

You can find out all the information about the projects on the course pages.

At the end of which courses will you help to find a job?

- You will receive employment assistance taking part in Bootcamps, which don't require any upfront fees;
- In the framework of cooperation with leading tech companies, we regularly organize trainings and internships;
- After successfully finishing the "Profession" courses, we send the CVs of the best students to the partner organizations.

Do you have any individual lessons?

We only organize group lessons at ACA, during which the participants are having discussions, team projects are implemented, as a result of which students acquire team work skills.

Is English required to participate the courses?

The lessons are conducted in Armenian, but the terminology, literature and other resources are mainly in English.

Are the courses held online or offline?

The course format depends on nature of the course: we are organizing online, offline and hybrid courses.

Do you have an age restriction?

There is no age restriction for participating in the courses. People of all ages, including high school students and adults, study at ACA.